06 2 1981 800
hallo@scheidingprofessor.nl

06 2 1981 800

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Algemeen 1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (of personen) die aan opdrachtnemer opdracht
heeft of hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de tussen
partijen tot stand gekomen overeenkomst van dienstverlening.
– De opdrachtnemer wordt in dit document “Cliënt” genoemd; – opdrachtnemer: een
werknemer van Droomprofessor/Scheidingprofessor gevestigd te Enschede ingeschreven
bij de KvK onder nummer 71590439, hierna te noemen
“Droomprofessor/Scheidingprofessor”. –
– Onder opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij
Cliënt als opdrachtgever aan “Droomprofessor/Scheidingprofessor” als opdrachtnemer de
opdracht geeft tot dienstverlening;
– Onder dienstverlening worden de volgende producten verstaan:
+ Financieel advies, alle werkzaamheden die“Droomprofessor”.
ten behoeve en in opdracht van de Cliënt verricht op het gebied van de
bemiddeling inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten
door een financiële instelling anders dan “Droomprofessor/Scheidingprofessor” aan
Cliënt.
+ Scheidingsbemiddeling, alle werkzaamheden die
“Scheidingprofessor”. ten behoeve en in opdracht van de Cliënt
verricht op het gebied van de beëindiging van een huwelijk, ontbinding van een
geregistreerd partnerschap of de beëindiging van een samenleving .
+“Scheidingprofessor”, financieel advies gecombineerd met een
scheidingsbemiddelingstraject. In onderling overleg kunnen ook andere diensten
worden geleverd. De inhoud van de dienstverlening wordt dan in onderling
overleg afgesproken met de Cliënt.
Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en “Droomprofessor/Scheidingprofessor” is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 2 Toepasselijkheid 1.
Deze algemene voorwaarden maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de
overeenkomst van dienstverlening.
2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” deze uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijk aan
Cliënt heeft bevestigd.

 

Artikel 3 Gegevens en informatie 1.
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de
opdracht indien Cliënt alle door “Droomprofessor/Scheidingprofessor” verlangde
gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” gewenst, heeft verstrekt.
2. Cliënt is gehouden “Droomprofessor/Scheidingprofessor” onverwijld volledig te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de
opdracht van belang kunnen zijn.
3. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of
namens hem aan “Droomprofessor/Scheidingprofessor” verstrekte gegevens en
informatie.
4. Indien de door Cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet
volledig is, is “Droomprofessor/Scheidingprofessor”. gerechtigd de dienstverlening op te
schorten.
Artikel 4 Geheimhouding
1. Behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet, dan
wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt, is Opdrachtnemer tegenover
derden, die niet bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, verplicht tot
geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de (echt)scheidingsprocedure
kenbaar is geworden.
Artikel 5 Verwerking gegevens
1. “Droomprofessor/Scheidingprofessor”. zal de door of namens Cliënt verschafte
gegevens en informatie behandelen conform hetgeen hieromtrent is bepaald in de
Algemene verordening gegevensbescherming.
2. “Droomprofessor/Scheidingprofessor”. is, indien zij voor zichzelf optreedt in een
(gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens Cliënt verschafte gegevens en
informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de
opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel
van belang kunnen zijn.
3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
“Droomprofessor/Scheidingprofessor”. is het Cliënt niet toegestaan de inhoud van
adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” openbaar te maken of anderszins aan derden ter
beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst
voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de
desbetreffende werkzaamheden van “Droomprofessor/Scheidingprofessor”.
Artikel 6 Uitvoering van de opdracht
1. “Droomprofessor/Scheidingprofessor” bepaalt de wijze waarop en door welke
perso(o)n(en) de dienstverlening wordt uitgevoerd. Daarbij geldt dat de werkzaamheden
worden verricht door medewerkers en franchisenemers van
“Droomprofessor/Scheidingprofessor”.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de werkzaamheden, zoals mediation, in het kader van
scheidingsbemiddeling te laten verrichten door een derde. Cliënt sluit een rechtstreekse
mediationovereenkomst met de mediation. Cliënt betaalt de verschuldigde vergoeding
aan de Opdrachtnemer.
3. “Droomprofessor/Scheidingprofessor” zal de dienstverlening naar beste vermogen en
als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
4. Termijnen waarbinnen de dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale
termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. “Droomprofessor/Scheidingprofessor”
is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het bewaken van termijnen in
overeenkomsten waarbij Cliënt partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in
een koop-/aanneemovereenkomst.
5. De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” aan de Cliënt worden overhandigd zijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie
door de betreffende financiële instelling.
6. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” ten behoeve van Cliënt worden vervaardigd.
Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een
financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van Cliënt, eventuele fiscale
gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals
arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en
kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en/of premies danwel
anderszins.
7. Informatie en adviezen van “Droomprofessor/Scheidingprofessor” komen tot stand op
basis van de alsdan beschikbare kennis en de alsdan geldende wet- en regelgeving.
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” kan er niet voor instaan dat adviezen in een later
stadium mogelijk niet meer conform de op dat moment geldende relevante wet- en
regelgeving is.

Artikel 7 Vergoeding
1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt in principe uitgegaan van een vast tarief
voor de uitvoering van de opdracht. De hoogte het tarief is afhankelijk van de complexiteit
van de opdracht. Bij het aangaan van de overeenkomst stelt Opdrachtnemer de
complexiteit van de zaak vast. – Normaal, bij deze categorie zijn er in beginsel geen
bijzonderheden. De verwachte doorlooptijd van de opdracht bedraagt 6 maanden. –
Complex, bij deze categorie spelen er bijzonderheden die de complexiteit verhogen.
Hierbij gaat het om bijvoorbeeld een Cliënt die is gehuwd op basis van huwelijkse
voorwaarden of een ondernemer. De verwachte doorlooptijd van de opdracht bedraagt 9
maanden. – Juridisch, van deze categorie is sprake indien de Cliënt al een traject heeft
doorlopen bij een advocaat of indien de Cliënt tijdens het mediationtraject wordt
bijgestaan door een juridisch adviseur. De verwachte doorlooptijd van de opdracht
bedraagt 9 maanden.
2. Indien de doorlooptijd van een dossier die is aangeduid met een normale complexiteit
de voornoemde termijn van 6 maanden overschrijdt, dan betaalt de Cliënt € 250,- per
maand dat de behandeling van het dossier voortduurt.
3. Indien de doorlooptijd van een dossier die is aangeduid met een complexe of juridische
complexiteit de voornoemde termijn van 9 maanden overschrijdt, dan betaalt de Cliënt €
500,- per maand dat de behandeling van het dossier voortduurt.
4. Indien de Cliënt uit twee personen bestaat, dan zijn beide personen hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde vergoeding. De Cliënten maken in
onderling overleg een afspraak hoe zij de kosten zullen verdelen.
5. Betalingen dienen te worden verricht binnen de termijn die vermeld is op de
overeenkomst van opdracht. In andere gevallen bijvoorbeeld als geen termijn is
opgenomen, het een vergoeding als genoemd in lid 2 van dit artikel betreft of als het gaat
om een annulering of tussentijdse beëindiging van de opdracht (zoals genoemd in artikel
10 van deze algemene voorwaarden) dan dient betaling te geschieden binnen 14 dagen
verzending van de factuur.
6. Indien de Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen ter incassering van haar vordering
treft jegens Cliënt, dan komen alle kosten hiervan voor rekening van Cliënt.

Artikel 8 Klachten
1. Een klacht met betrekking tot de dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van
verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of
informatie waarover Cliënt klaagt, dan wel, indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het
gebrek, schriftelijk aan “Droomprofessor/Scheidingprofessor”. te worden kenbaar
gemaakt.
2. Een klacht schort de betalingsverplichting van Cliënt niet op, behoudens voor zover
“Droomprofessor/Scheidingprofessor”. aan Cliënt vooraf en schriftelijk te kennen heeft
gegeven dat hij de klacht gegrond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft
“Droomprofessor/Scheidingprofessor”. de keuze tussen aanpassing van de in rekening
gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de
opdracht tegen een restitutie van de door Cliënt reeds betaalde vergoeding naar
evenredigheid.
4. Klachten met betrekking tot de dienstverlening van
“Droomprofessor/Scheidingprofessor”. dienen telefonisch en/of schriftelijk bij de
behandelend adviseur of de behandelend scheidingsbemiddelaar (of, in bijzondere
gevallen, bij “Droomprofessor/Scheidingprofessor”. Groep) gemeld te worden. Cliënt kan
zijn klacht sturen naar “Droomprofessor/Scheidingprofessor”., August Vordingstraat 20,
7558 AH Hengelo. “Droomprofessor/Scheidingprofessor”. zal een dergelijke klacht met
gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen.
5. Bij een klacht die ziet op het financieel advies kan de klacht worden voorgelegd aan de
Ombudsman Financiële Dienstverlening, dan wel de Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
Hiervoor gelden de voorwaarden die zijn opgesteld door het klachteninstituut.
6. Bij een klacht die ziet op het scheidingsbemiddelingstraject kan de Cliënt de klacht
rechtsreeks kenbaar maken aan de mediator. Indien de klacht niet kan worden opgelost
dan kan de Cliënt de klacht melden aan de opdrachtnemer. En klachtfunctionaris van
opdrachtnemer zal dan de klacht verder behandelen. Indien de werkzaamheden zijn
uitgevoerd door een mediator die als MfN-registermediator staat ingeschreven dan staat
het de Cliënt vrij om de klacht voor te leggen aan de Stichting Kwaliteit Mediators. Hierop
zijn de voorwaarden van toepassing die door de Stichting Kwaliteit Mediators worden
gehanteerd.
Artikel 9 Annulering en tussentijdse beëindiging van de opdracht
1. Voor wat betreft het scheidingsbemiddelingstraject eindigt dit op het moment dat de
(echt)scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan wel na
eindgesprek of verzending van een beëindigingsbrief door Opdrachtnemer. Voor wat
betreft het financieel advies geldt dat de dienst eindigt op het moment dat de
woonoplossing die opdrachtnemer en opdrachtgever hebben afgesproken is gerealiseerd,
in beginsel is dat het moment dat de benodigde notariële akte wordt gepasseerd bij de
notaris maar het eindigt tevens door de ontvangst van de beëindigingsbrief van de
Opdrachtnemer.
2. Indien een opdracht voortijdig wordt beëindigd, dan blijft Cliënt verplicht tot betaling
van een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke
werkzaamheden reeds zijn verricht. Per verrichte werkzaamheid wordt een percentage van
de opdrachtwaarde in rekening gebracht. Het gaat dan om een percentage van de
opdrachtwaarde zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht (inclusief BTW)
maar exclusief de opslag indien sprake is van minderjarige kinderen. Daarover wordt
namelijk een aanvullende afspraak gemaakt, dit is opgenomen in lid 3 van dit artikel. Deze
percentages worden bij elkaar opgeteld en het totaal daarvan vormt het
annuleringsbedrag.
– Indien het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden wordt 10% van de
opdrachtwaarde in rekening gebracht.
– Indien een inventarisatiegesprek heeft plaatsgevonden door de bemiddelaar wordt 10%
van de opdrachtwaarde in rekening gebracht.
– Indien een alimentatieberekening is gemaakt wordt 5% van de opdrachtwaarde in
rekening gebracht.
– Indien een volledige (concept) versie van het convenant is opgesteld dan wordt 10% van
de opdrachtwaarde in rekening gebracht.
– Indien de juridische afdeling van “Droomprofessor/Scheidingprofessor”. de juridische
documenten heeft beoordeeld dan wordt 5% van de opdrachtwaarde in rekening
gebracht.
– Indien het dossier is behandeld door de advocaat dan wordt 10% van de opdrachtwaarde
in rekening gebracht.
– Indien het dossier is ingediend bij de rechtbank dan wordt 5% van de opdrachtwaarde in
rekening gebracht.
– Indien een eerste hypotheekberekening is gemaakt dan wordt 10% van de
opdrachtwaarde in rekening gebracht.
– Indien de documenten die benodigd zijn voor het hypotheek advies zijn verzameld wordt
5% van de opdrachtwaarde in rekening gebracht.
– Indien een tweede gesprek heeft plaatsgevonden (te rekenen na het
kennismakingsgesprek) met de hypotheek adviseur, dan wordt 10% van de
opdrachtwaarde in rekening gebracht.
– Indien een hypotheekofferte is aangevraagd dan wordt 10% van de opdrachtwaarde in
rekening gebracht.
– Indien een hypotheekofferte is ondertekend dan wordt 5% van de opdrachtwaarde in
rekening gebracht. – Indien een geldverstrekker finaal akkoord geeft dan wordt 5% van de
opdrachtwaarde in rekening gebracht.
3. Ter aanvulling op het bovenstaande annuleringsbedrag geldt dat als sprake is van
minderjarige kinderen en een (concept) versie van het ouderschapsplan is opgesteld, er
een aanvullende vergoeding geldt van € 509,25 inclusief BTW. Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van “Droomprofessor/Scheidingprofessor” is beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
van “Droomprofessor/Scheidingprofessor” wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen
risico.
2. Indien de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt,
is de aansprakelijkheid van “Droomprofessor/Scheidingprofessor” voor een tekortkoming
in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het
bedrag dat “Droomprofessor/Scheidingprofessor” als vergoeding van de Cliënt heeft
ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt,
met een maximum van tienduizend euro (€10.000,-).
3. “Droomprofessor/Scheidingprofessor” is jegens Cliënt in alle gevallen uitsluitend
aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de
tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid
waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” is evenwel niet aansprakelijk voor:
A. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie door Cliënt aan “Droomprofessor/Scheidingprofessor”
of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt;
B. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van
door “Droomprofessor/Scheidingprofessor” ingeschakelde hulppersonen (werknemers van
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” daaronder niet begrepen);
C. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet
volledig voldoen door Cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door
financiële instellingen anders dan “Droomprofessor/Scheidingprofessor”, waaronder
uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente en/of premies;
D. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten welke worden
behaald op beleggingen in verband met een door de Cliënt afgesloten (hypothecair)
product;
E. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van
andere financiële instellingen dan “Droomprofessor/Scheidingprofessor”, ook indien deze
door “Droomprofessor/Scheidingprofessor” zijn ingeschakeld;
F. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van fouten in door
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” gebruikte software of computerprogrammatuur;
G. bij Cliënt of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen,
opgenomen in overeenkomsten waarbij Cliënt partij is; H. bij Cliënt of derden ontstane
indirecte- of gevolgschade. 4. De in het vorige lid van dit artikel vermelde uitsluitingen van
de aansprakelijkheid van “Droomprofessor/Scheidingprofessor” gelden niet voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van “Droomprofessor/Scheidingprofessor”.
5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat
Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op
schadevergoeding vervalt.
Artikel 11 Vervaltermijn
1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten van Cliënt, uit welken hoofde ook jegens
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” in verband met het verrichten van werkzaamheden
door “Droomprofessor/Scheidingprofessor”, in ieder geval na één jaar na het moment
waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten.
Artikel 12 Overmacht
1. “Droomprofessor/Scheidingprofessor” is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting indien dit voor “Droomprofessor/Scheidingprofessor” redelijkerwijze niet
mogelijk is ten gevolge van buitesn toedoen van “Droomprofessor/Scheidingprofessor”
ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de opdracht bestaande omstandigheden.
Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan stakingen, oproer,
brand, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan
“Droomprofessor/Scheidingprofessor” door leveranciers.

Adres

August Vördingstraat 20
7558 AH Hengelo
+31 62 1981 800
Hallo@scheidingprofessor.nl