06 2 1981 800
hallo@scheidingprofessor.nl

06 2 1981 800

Disclaimer

Scheidingprofessor
Disclaimer
Disclaimer
Scheidingprofessor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de
juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Scheidingprofessor kan niet garanderen dat de website foutloos of
ononderbroken functioneert.
Scheidingprofessor stelt u op deze website in de gelegenheid om diverse
berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis
van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen
afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de
berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen
rechten ontleend worden. Scheidingprofessor aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de
uitkomst daarvan.
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s,
illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom
van Scheidingprofessor, dan wel bij Scheidingprofessor rechtsgeldig in
gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele
eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de
website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of
gegevens.
Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van
de door Scheidingprofessor verstrekte informatie op deze website of in e-mail
abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privégebruik – niet toegestaan
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Scheidingprofessor. Toegang tot en gebruik van de website van
Scheidingprofessor (www.scheidingprofessor.nl) is onderworpen aan de
algemene voorwaarden van Scheidingprofessor.
De website van Scheidingprofessor bevat links en verwijzingen naar andere
websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Scheidingprofessor
geen verantwoordelijkheid dragen.
Scheidingprofessor kan niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid
dat de website van Scheidingprofessor en de voor de site gebruikte servers
vrij zijn van computervirussen. Scheidingprofessor behoudt zich het recht voor
om de website van Scheidingprofessor te allen tijde te wijzigen, aan te vullen,
te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Adres

August Vördingstraat 20
7558 AH Hengelo
+31 62 1981 800
Hallo@scheidingprofessor.nl